Η Gordian Servicing Limited είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ 430841 («Gordian Servicing») και είναι εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να λειτουργεί ως διαχειριστής πιστώσεων. Επιπρόσθετες πληροφορίες για την Gordian Servicing  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.gordianservicing.com.   

Η Gordian Servicing παρέχει στους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας διαχείρισης και/ή ενός γενικού πληρεξουσίου εγγράφου και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και με πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, την ακόλουθη μη-εξαντλητική λίστα υπηρεσιών:

  • διαχείριση δανείων,
  • ανάκτηση χρέους,
  • εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων,
  • διαχείριση ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, και
  • προώθηση και εμπορία ακινήτων προς πώληση.