Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.


CAPTCHA image

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στον παρακάτω σύνδεσμο, θα βρείτε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένου (Job Applicant Data Protection Notice) όπου αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με την υποβολή της αίτησης σας παρέχετε την συγκατάθεση σας ώστε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για την συγκεκριμένη θέση.Θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την επεξεργασία της αίτησής σας, η οποία δε θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημέρα παραλαβής της. Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε η αίτηση σας να ληφθεί υπόψη σε διαδικασία πλήρωσης οποιασδήποτε μελλοντικής θέσης μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, παρακαλούμε όπως παρέχετε την συγκατάθεση σας πιο κάτω. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο δύο (2) χρόνων από την ημέρα παραλαβής της αίτησης σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των δύο (2) χρόνων, αποστέλλοντας το αίτημα σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Ως υποψήφιος έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή τους. Τυχόν αίτηματα σας παρακαλούμε όμως αποσταλούν στον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Gordian Servicing στη διεύθυνση dataprotection@gordianservicing.com ή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού careers@gordianservicing.com