Επιτόκια

 

Το χαρτοφυλάκιο που απέκτησε και κατέχει η Gordian Holdings Limited (“Gordian Holdings”), το οποίο δαχειρίζεται η Gordian Servicing Limited (“Gordian Servicing”) αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τερματισμένες και μη-τερματισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αρχικά είχαν δοθεί από:

 

α. Bank of Cyprus Public Company Limited (“BoC”), οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στην Gordian κατ’ εφαρμογή των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Συναφή Θέματα Νόμου του 2015 (Ν. 169(Ι)/2015) ως έχει τροποποιηθεί και/ή δυνάμει Σχεδίου Διακανονισμού το οποίο επικυρώθηκε με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερ. 23/05/2019 και το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 30/05/2019.

 

β. Hellenic Bank Public Company Limited (“Hellenic”), οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στην Gordian κατ’ εφαρμογή των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Συναφή Θέματα Νόμου του 2015 (Ν. 169(Ι)/2015) ως έχει τροποποιηθεί και/ή δυνάμει Συμφωνίας Αγοραπωλησίας ημερομηνίας 29/12/2021 και/ή Εγγράφου Μεταβίβασης ημερομηνίας 06/05/2022.

 

Το επιτόκιο που χρεώνεται από την Gordian Holdings στις τερματισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις είναι (i) το επιτόκιο που αναγράφεται στην επιστολή τερματισμού, το οποίο είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και βάσει των συμφωνιών πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν υπογραφτεί από τον δανειολήπτη και/ή τα σχετικά μέρη και το οποίο έχει κοινοποιηθεί  στο δανειολήπτη / πάροχο εξασφάλισης / εγγυητή ή (ii) στις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, το επιτόκιο που αναγράφεται στη δικαστική απόφαση.

 

Αναφορικά με τις μη-τερματισμένες  πιστωτικές διευκολύνσεις, το επιτόκιο που χρεώνεται από την Gordian Holdings είναι το επιτόκιο που αναγράφεται στην πιστωτική διευκόλυνση η οποία έχει υπογραφτεί από τον αρχικό δανειστή (BoC or Hellenic) και τον δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αυξομειώσεις του επιτοκίου που έχουν συμφωνηθεί με και/ή κοινοποιηθεί στον δανειολήπτη.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το συνολικό επιτόκιο που θα χρεώνεται και/ή εισπράττεται από την Gordian Holdings δεν πρέπει να υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς το οποίο καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από καιρό σε καιρό.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά επιτόκια και τις μεθοδολογίες των βασικών επιτοκίων περιέχονται στις ιστοσελίδες της BoC και της Hellenic, στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

BoC

  • Ορισμός βασικού επιτοκίου BoC:

https://www.bankofcyprus.com/home-gr/bank_gr/General_gr/--2/

 

  • Επιτόκιο αναφοράς και Μεθοδολογία Υπολογισμού BoC:

https://www.bankofcyprus.com/home-gr/bank_gr/General_gr/-2/

 

  • Βασικά Επιτόκια BoC:

https://www.bankofcyprus.com/en-gb/Personal/the-bank/other/--/

 

Hellenic

  • Βασικά επιτόκια και Μεθοδολογία Υπολογισμού Hellenic:

https://www.hellenicbank.com/el/personal/charges